Privacy verklaring

Privacyverklaring Deze privacyverklaring is van toepassing op de navolgende ondernemingen:
 1. Augustinus Onroerend Goed Maatschap Ochten (ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer: 51437864)
 2. Augustinus Prefabwapeningstaal B.V. (ingescheven in het Handelsregister onder KvK nummer: 11033071)
 3. Augustinus Betonvloeren B.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer: 64715493)
 4. Augustinus Onroerend Goed B.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer: 11052234)
 5. Aannemersbedrijf T.W. Augustinus B.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer: 11042959)
De ondernemingen zoals hiervoor omschreven worden hierna genoemd: “Augustinus”. Samenvatting Augustinus respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Augustinus verwerkt. Om de leesbaarheid te vergroten is deze privacyverklaring ingedeeld in volgende paragrafen:
  1. Doel verwerking persoonsgegevens (hierin wordt de reden van verwerking van persoonsgegevens uitgelegd)
  2. Welke persoonsgegevens Augustinus verwerkt, voor welke doeleinden, de bewaartermijn en met wie deze (persoons)gegevens (kunnen) worden gedeeld.
  3. De grondslag van de verwerking van persoonsgegevens door Augustinus.
  4. Met wie Augustinus persoonsgegevens (kan) delen.
  5. Beveiliging persoonsgegevens.
  6. Social Media
  7. Cookies
  8. Rechten van betrokkenen
  9. Vragen / contact
 • Doel verwerking persoonsgegevens
Augustinus verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens voor de hierna te noemen doeleinden:
 1. het verlenen van diensten, waaronder de uitvoering van de door of met Augustinus gesloten overeenkomsten.
 2. facturatie
 3. advisering, bemiddeling en verwijzing
 4. het naleven van juridische en wettelijke verplichtingen
 5. marketing- en communicatie activiteiten
 6. werving en selectie (sollicitatie) en uitvoering van het dienstverband
U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.
 • Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Augustinus verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening en/of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
 1. Indien u een klant en/of leverancier bent van Augustinus lees dan paragraaf II-a van deze privacyverklaring.
 2. Indien u een bezoeker bent van Augustinus lees dan paragraaf II-b van deze privacyverklaring.
 3. Indien u een visitekaartje verstrekt aan Augustinus lees dan paragraaf II-c van deze privacyverklaring.
 4. Indien u contact opneemt of een email stuurt aan Augustinus lees dan paragraaf II-d van deze privacyverklaring.
 5. Indien u de website van Augustinus bezoekt lees dan paragraaf II-e van deze privacyverklaring.
 6. Indien u solliciteert of werkt bij Augustinus lees dan paragraaf II-f
II-a indien u een klant of leverancier bent van Augustinus Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom Op basis van de wet- en regelgeving zijn ondernemingen zoals Augustinus genoodzaakt om bepaalde informatie of documenten voor handen te hebben over de identiteit van haar klanten en/of leveranciers. Om die reden verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze klanten en/of leverancier in het geval onze klant een onderneming is, of een onderneming vertegenwoordigd. Deze informatie vragen wij van de klant en/of leverancier, of worden opgevraagd uit openbare registers zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het gaat om de volgende persoonsgegevens en/of doeleinden: Persoonsgegevens: Bedrijfsnaam, (voor)namen, contactgegevens,  functienaam, uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Doeleinden: om u te identificeren, om vast te stellen of u al dan niet bevoegd bent om onze opdrachtgever te vertegenwoordigen, of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Verder verwerken wij in het kader van het in stand houden van de relatie met onze klanten en/of leveranciers, danwel in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten die Augustinus sluit met klanten en/of leveranciers een aantal persoonsgegevens. Het gaat om de volgende persoonsgegevens en/of doeleinden: Persoonsgegevens: Bedrijfsnaam, (voor)namen, contactgegevens, bankgegevens, financiële gegevens zoals btw nummer en uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Doeleinden: Om contact met u op te nemen, om diensten te kunnen verlenen/uitvoeren/leveren, voor facturatie, om betalingen te koppelen aan facturen, om vorderingen te (laten) incasseren, klachtenafhandeling en/of geschilbeslechting, voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering, of om onze (juridische) positie vast te stellen/of te verdedigen. Met wie wij deze informatie delen Waar nodig zal Augustinus persoonsgegevens kunnen delen met de aan Augustinus verbonden personen en/of vennootschappen, de overheid (Belastingdienst) en derden indien dit nodig is in het kader van de bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons helpen in het kader van de uitvoering van overeenkomsten en/of levering van diensten. Bewaartermijn Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden gedurende het bestaan van de klantrelatie en tot maximaal zeven jaar na beëindiging van de relatie, of twintig jaar in geval van bijzonderheden zoals garantieverplichtingen. II-b Indien u een bezoeker bent van Augustinus Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom Onze gebouwen en/of terreinen kunnen beveiligd zijn met camerabewaking. Dat betekent dat indien u onze gebouwen en/of terreinen bezoekt u mogelijk zichtbaar bent op beelden. Wij houden realtime toezicht in onze gebouwen en/of op onze terreinen via deze camerabeelden en bewaren deze gedurende twee weken. In geval van onregelmatigheden zal Augustinus  de camerabeelden veilig stellen en gedurende langere tijd bewaren indien dat nodig is in het kader van de behandeling van of onderzoek naar onregelmatigheden. Wij gebruiken camerabewaking uit veiligheidsoverwegingen om te voorkomen dat onbevoegden onze gebouwen of terreinen betreden, ter bescherming van onze bedrijfsbelangen, eigendommen en/of personeelsleden en/of om onregelmatigheden te kunnen onderzoeken en behandelen. In voorkomend geval kunnen we deze camerabeelden gebruiken bij het vaststellen en/of verdedigen van onze belangen in geval van juridische procedures. Met wie wij deze informatie delen Waar nodig zal Augustinus persoonsgegevens kunnen delen met de aan Augustinus verbonden personen en/of vennootschappen, de overheid (in geval van (vermoeden van) strafbare feiten) of andere derden indien dit nodig is in het kader van de bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen. Bewaartermijn Over het algemeen bewaren wij camerabeelden gedurende twee weken. In geval van onregelmatigheden bewaren wij de camerabeelden voor een langere periode om onregelmatigheden te onderzoeken en/of te behandelen. Daarna worden camerabeelden vernietigd.   II-c indien u aan Augustinus contactgegevens verstrekt en/of een visitekaartje achterlaat Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom Indien u  contactgegevens aan Augustinus verstrekt, of een visitekaartje vertrekt aan (een werknemer van) Augustinus, dan verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens, zoals uw naam, contactgegevens, bedrijfsnaam, functienaam en uw contactpersoon binnen Augustinus. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen, of om u informatie te verstrekken over (een van) onze onderneming(en). Wij hebben een aantal grondslagen om uw gegevens te verwerken, namelijk uw eigen toestemming of voor onze legitieme doeleinden, zoals u informeren over ontwikkelingen in (een van) onze onderneming(en) of om u uit te nodigen voor evenementen. Met wie wij deze informatie delen Waar nodig zal Augustinus persoonsgegevens kunnen delen met de aan Augustinus verbonden personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen. Bewaartermijn Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden gedurende het bestaan van de klantrelatie en tot maximaal zeven jaar na beëindiging van de relatie II-d Indien u contact opneemt of een email stuurt aan Augustinus Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom Indien u contact met ons opneemt of een email stuurt dan verwerken wij bepaalde gegevens van u. Persoonsgegevens: Dat kan uw (voor)naam, emailadres, telefoonnummer, de (inhoud van de) email/brief of de inhoud van een andere communicatiemiddel zijn. Doeleinden: Wij gebruiken deze informatie om uw email of correspondentie te verwerken en/of te beantwoorden, maar ook bij de uitvoering van de dienstverlening en/of overeenkomsten die wij met u hebben gesloten. Met wie wij deze informatie delen Waar nodig zal Augustinus persoonsgegevens kunnen delen met de aan Augustinus verbonden personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen. Bewaartermijn Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden gedurende het bestaan van de klantrelatie en in beginsel tot maximaal zeven  jaar na beëindiging van de relatie en indien daarvoor aanleiding is (bijvoorbeeld in het kader van garantieverplichtingen, of langer durende verplichtingen of bijzondere omstandigheden) tot maximaal twintig lang. II-e Indien u de website van Augustinus bezoekt Hoe wij persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom Indien u onze website bezoekt dan wordt bepaalde informatie verzameld en verwerkt die aan uw persoon verbonden kunnen zijn. Persoonsgegevens: Met tools van Google meten we het gedrag op onze website en verzamelen we gebruikersstatistieken. Lees hier meer over in onze cookieverklaring. Wij gebruiken deze informatie om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren, of voor marketingdoeleinden. Op basis van de gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige website goed functioneert. Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben passen we de website hierop aan. Via de website (onder “contact”) kunt u een mail naar ons toezenden. Wij vragen bij het gebruik hiervan om uw naam en emailadres op te geven.  Ter keuze kunt u ook een telefoonnummer opgeven. Wij gebruiken de door u verstrekte informatie om (de inhoud van) uw email te verwerken en (desgevraagd) te kunnen beantwoorden. Met wie wij deze informatie delen Waar nodig zal Augustinus persoonsgegevens kunnen delen met de aan Augustinus verbonden personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen. Bewaartermijn Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden gedurende twee jaar. II-f indien u solliciteert of werkzaam bent bij Augustinus Indien u solliciteert of bij ons werkzaam bent, dan verwerken wij bepaalde gegevens van u in het kader van uw sollicitatie en de sollicitatieprocedure en gedurende het dienstverband. Persoonsgegevens De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn (meestal) afkomstig van uzelf. Bijvoorbeeld uw contactgegevens en de gegevens in het door u verstrekte cv of in uw sollicitatiebrief. Indien u referenties opgeeft, of solliciteert via een werving- en/of selectiebureau, dan kunnen deze partijen ons (persoons)gegevens verstrekken. Ook verzamelen wij informatie over u via social media, zoals Facebook en/of Linked-In. Gedurende het dienstverband worden gegevens verzameld die vermeld dienen te worden op uw loonstrook, of die nodig zijn ter uitvoering van arbeidsrechtelijke, fiscale of sociale zekerheidswetgeving. Identificatie / correspondentie Naam, adresgegevens, emailadres, (mobiele) telefoonnummer Deze gegevens gebruiken wij ter identificatie en om met u te communiceren, en/of nakoming van contractuele afspraken met u, met derden zoals werving- en/of selectiebureaus. Identificatie Nationaliteit, burgerlijke status, geslacht, foto. Deze informatie verzamelen wij om u te identificeren aan de hand van een geldig ID of rijbewijs of verblijfsdocument en of u in Nederland te werk gesteld mag worden. Diploma’s en achtergrondinformatie (arbeids/opleidingsverleden) en geschiktheidstesten Deze informatie verzamelen wij om vast te stellen en/of te onderbouwen of u (on)geschikt bent voor de functie en/of vacature waar u op gesolliciteerd heeft. Al de hierna genoemde gegevens worden verzamelend in het kader van de te volgen sollicitatieprocedure en, het beargumenteren van keuzes indien een aanbod wordt gedaan, het voorbereiden van een (concept)(arbeids)overeenkomst. Loonadministratie In het kader van de loonadministratie worden gedurende het dienstverband bepaalde gegevens verzameld, zoals de aard, het nummer en een afschrift van uw ID en/of verblijfsvergunning, uw geboortedatum, datum indiensttreding en uw BSN nummer of gewerkte tijd. Ook kunnen gegevens worden vastgelegd over voorliggende dienstverbanden, indien deze relevant kunnen zijn voor het huidige dienstverband, bijvoorbeeld in voorkomend geval voor de berekening van de zg. ketenregeling of opzegtermijn. Ziekte en reintegratie In het kader van ziekte en re-integratie of contractuele of arbeidsrechtelijke verplichtingen kunnen wij gegevens verzamelen t.b.v. de nakoming of uitvoering van ziekte en/of re-integratieverplichtingen. Het kan hierbij gaan om data waarop u ziek bent of bent geweest, de toepasselijkheid van de zg. no riskpolis en/of het bestaan van recht(en) op uitkering.   Gebruik bedrijfsmiddelen Augustinus kan het gebruik van haar bedrijfsmiddelen zoals voertuigen, (mobiele) telefoons, computers en bedrijfsnetwerk monitoren. Deze informatie kan verzameld worden uit oogpunt van planning en efficiency, kostenreductie of beheersing, beveiligingsrisico’s, public relations, juridische risico’s en/of arbeidsconflicten. Met wie wij deze informatie delen Waar nodig zal Augustinus persoonsgegevens kunnen delen met de aan Augustinus verbonden personen en/of vennootschappen, of derden indien dit nodig is in het kader van realisatie van bovenstaande doeleinden, of wanneer deze derden ons hierbij helpen, zoals een uitzend-, en/of werving en/of selectiebureau, Belastingdienst, loonadministratie, verzekering of arbodienst. Bewaartermijn Over het algemeen bewaren wij persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden gedurende twee jaar indien iemand wel geschikt is, maar geen arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen. Wij doen dat om iemand alsnog te kunnen benaderen indien (alsnog) een geschikte vacature vrij komt. Indien iemand door Augustinus wordt gekwalificeerd als ongeschikt, dan worden sollicitatiegegevens bewaard tot maximaal zes maanden na het einde van de sollicitatieprocedure, danwel maximaal vijf jaar indien een geschil ontstaat en Augustinus haar keuze dient te verdedigen (al dan niet in rechte). Indien iemand door Augustinus in dienst wordt genomen of werkzaam is, dan worden de verzamelde gegevens maximaal zes jaar bewaard na uitdiensttreding en langer indien een geschil ontstaat en Augustinus haar positie dient te kunnen verdedigen (al dan niet in rechte).
 • Grondslag verwerking van persoonsgegevens
Augustinus verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
  1. wettelijke verplichting
  2. uitvoering van een overeenkomst
  3. verkregen toestemming van betrokkene(n)
  4. ter bescherming van gerechtvaardigd belangen
  5. ter bescherming van vitale belangen betrokkene(n)
 • Met wie Augustinus persoonsgegevens (kan) delen
Augustinus kan uw persoonsgegevens (hoofdstuk II)  alleen delen met derde partijen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden op basis van de hiervoor in hoofdstuk III genoemde grondslagen. Met de derde partij die namens en/of in opdracht van Augustinus uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Augustinus ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Augustinus heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met:
 • WebProfit in Gorinchem:
  1. Webprofit verzorgt de hosting van onze website. Hierdoor is het mogelijk dat de website bereikbaar is. De hosting wordt ingekocht bij de externe hostingpartij IXL Hosting uit Ede. Deze partij heeft toegang tot gegevens op onze website maar mag deze niet verkopen of gebruiken.
  2. Voor marketingdoeleinden heeft WebProfit uit Gorinchem toegang tot onze website. Deze partner heeft bijvoorbeeld toegang tot de ingevulde contactformulieren, pagina’s en berichten op de website. Deze gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden ter verbetering van ons aanbod en de website. Met deze partner hebben wij duidelijke afspraken over het waarborgen van de privacy van onze gegevens. WebProfit mag geen persoonsgegevens verstrekken aan andere partijen of gebruiken voor eigen doeleinden. Het is voor WebProfit niet toegestaan om persoonsgegevens en gebruikersstatistieken te verkopen aan derden.
 • Google: Met tools en/of applicaties van Google meten we het gedrag van bezoekers op onze website en verzamelen we gebruikersstatistieken. Lees hierover meer in onze cookieverklaring. Ook met deze partij heeft Augustinus een verwerkersovereenkomst afgesloten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 • BAK BV: BAK BV verzorgt onze administratie en loonadministratie ten behoeve van nakoming van onze administratieve, financiële, fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen uit hoofde van de wet en overeenkomst met derden en personeel. Deze partij heeft toegang tot gegevens in onze administratie maar mag deze niet verkopen of gebruiken voor eigen doeleinden.
 • Solipsis: Solipsis is onze IT dienstverlener en verzorgt ook het onderhoud van onze geautomatiseerde systemen en netwerk.  Deze partij heeft toegang tot bepaalde gegevens in (delen van) onze IT systemen maar mag deze niet verkopen of gebruiken voor eigen doeleinden.
 • Rietveld: Rietveld is een IT dienstverlener die ook betrokken is bij onze geautomatiseerde systemen en netwerk. Deze partij heeft toegang tot bepaalde gegevens in (delen van) onze IT systemen maar mag deze niet verkopen of gebruiken voor eigen doeleinden.
 • Atrea: is een dienstverlener die betrokken is bij onze geautomatiseerde systemen en netwerk voor het bijhouden van tijdsregistratie.
 • Een arbodienstverlener en/of verzekering: Deze helpen ons bij de uitvoering van verzuim en/of re-integratieverplichtingen. De meest actuele diensten die ons bijstaan kunnen worden opgevraagd bij de direct leidinggevende.
 • De Belastingdienst, UWV of andere overheidsdiensten ter uitvoering van wettelijke verplichtingen.
 
 • Beveiliging persoonsgegevens
Augustinus hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Augustinus gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Augustinus in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens die wij van u ontvangen. Wanneer u onze website bezoekt en/of gegevens achter laat, wordt gebruik gemaakt van moderne beveiligingstechnieken, zoals de HTTPS verbinding (Secure Socket Layer). Onze kantoren worden afgesloten voor onbevoegden en beschikken over toegangscontrole. Onbevoegden weren wij van onze terreinen. Onze systemen zijn beveiligd en kennen een gepersonaliseerd account en wachtwoord per medewerker. De systemen zijn alleen bereikbaar voor medewerkers die toegang nodig hebben in het kader van hun functie en/of werkzaamheden bij Augustinus.
 • Gebruik social media
Op de website(s) van Augustinus (www.augustinusbv.nl) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Facebook. Augustinus houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.
 • Statistieken en cookies
Augustinus houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Augustinus verkocht aan derden. Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Augustinus te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) Augustinus op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd voor diverse browsers. Augustinus maakt gebruik van de volgende cookies op haar website:
 • Google Analytics: De website van Augustinus maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Augustinus geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Wilt u niet gemeten worden door Google Analytics? in onze cookieverklaring kunt u een opt-out mogelijkheid installeren in de browser.
 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een programma van Google waarmee Augustinus trackingcodes kan installeren. Door de Google Tag Manager code te installeren hoeft Augustinus niet elke code apart op de website te plaatsen. Zie voor meer informatie over Google Tag Manager: https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/
 • GoogleAds: Met GoogleAds (Voorheen: ‘AdWords’) worden gebruiksstatistieken verzamelt zodat het mogelijk wordt voor derden om relevante advertenties te tonen wanneer u surft op andere website.
 • Google Doubleclick: Hiermee kunnen we via het Google Doubleclick netwerk voor u relevante advertenties tonen. Deze cookies bevatten uw gebruiksvoorkeuren van Google, zoals de taal, zoekresultaten en of u het SafeSearch filter wilt inschakelen. Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u op verschillende websites van derden herkend kan worden als dezelfde persoon. Meer informatie over deze cookies bij Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/. Indien u toestemming geeft voor het plaatsen van deze cookies, combineert Google Doubleclick de gegevens van Google Analytics. Je geeft hiermee ook toestemming dat de gegevens die met Google Analytics worden vastgelegd gedeeld worden met derden.  Zie ook bij Google Analytics.
Door gebruik te maken van de website(s) van Augustinus geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Augustinus heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen. VIII. Aanpassing privacy statement Augustinus heeft steeds het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Augustinus  gepupliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
 1. Rechten van betrokkenen waarvan Augustinus persoonsgegevens verzameld
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Augustinus aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan situaties waarbij Augustinus belang heeft bij de bescherming van haar (juridische) positie, wettelijke verplichtingen en/of bewaartermijnen.
 1. Contactgegevens
Vragen n.a.v. dit privacystatement, of ten behoeve van de uitoefening van uw rechten als betrokkene kunt u richten aan de directie van Augustinus via:
 • Tel: 0344-745150 op werkdagen tussen 7.30 uur en 18:00 uur, of
 • via ons e-mailadres [email protected]
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Augustinus neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Dit privacy statement is op d.d. 29-05-2019 vastgesteld.